فوايد طلب توضيحات بيشتر از طرف مقابل

 

فوايد طلب توضيحات بيشتر از طرف مقابل

- افزايش تمركز و جهت دادن و فعال تر كردن گوش دادن‌هاي شما

- اثر كاهش ابهامات

- ابراز علاقمندي غير مستقيم به طرف مقابل

- افزايش همدلي و درك متقابل

    سعي كنيد با اين پيش فرض كه [من خوب هستم- تو هم خوب هستي]، به صحبت هاي طرف مقابل گوش كنيد تا با افزايش پيوندهاي انساني به توافقات بيشتري دست يابيد. به جاي تمركز به تفاوت هاي مليتي، فرقه‌اي، نژادي و ...، روح الهي دميده شده در كالبدهاي طرفين مذاكره را مورد خطاب قرار دهيد.

    سعي كنيد با اين نيت كه حاصل اين ارتباط سبب ايجاد احساس برنده- برنده در طرفين مي‌گردد به آغاز تحكيم و يا تعديل اين ارتباط مبادرت ورزيد و همواره از تعصب و خود مطلق بيني، فاصله بگيريد.

 

«نهج الفصاحه»:

نيت مومن از عملش نيكوتر است

 

    سعي كنيد بيش از هر چيز در صدد يافتن شباهت‌ها و نقاط و منافع مشترك طرفين و مانور با آن ها باشيد و اين جستجو را در تمامي لحظات دنبال كنيد.

 

    در حين حمله اعراب به ايران، يكي از راه‌هاي مسلمان كردن درصد زيادي از ايرانياني كه نسبت به حفظ و پايبندي به دين زرتشت اصرار مي ورزيدند اين بود كه فاتحين اسلامي روي نقاط مشترك دين اسلام و زرتشت دست گذاشتند و گفتند: الله همان اهورامزدا، شيطان همان اهريمن است. بهشت و جهنم، همان بهشت و جهنم و پل صراط هم همان پل چينوات دين شماست و اسلام هم مثل دين قبلي‌تان داراي نماز و روزه است

 

    سعي كنيد قبل از هر مذاكره به مخاطب شناسي، فرهنگ شناسي و جامعه شناسي و شناخت ادبيات گفتاري طرف مقابلتان، پرداخته باشيد.

 

    پيامبران بزرگ كه نقش مهمي در هدايت، تحريك و انگيزه بخشي توده هاي بزرگ مردمي داشتند، در بين مردم زندگي كردند و طبق فرهنگ و ادبيات همان مردم با آن ها صحبت كردند و هيچ گاه همچون روشنفكران عاج نشين يا فلاسفه عوام گريز، ارتباط روشنگرانه خود را با توده مردم، قطع نكردند

 

Do as you would be done by

آن گونه عمل كن كه مايلي با تو عمل كنند

 

مولوي:

 آن چه تو بر خود رو داري همان                         مي بكن از نيك و از بد با كسان

 

- قدرت، هميشه به معناي استقامت و پافشاري روي مواضع خود نيست، انعطاف بجا جهت رسيدن به منافع و مصالح مشترك را از بزرگترين قدرت‌ها بدانيد. گاهي يك قدم به عقب مي تواند پنج قدم بعدي شما به جلو را تضمين نمايد.

- فراموش نكنيد عليرغم مقدس بودن تمامي ارزش‌ها، بر حسب شرايط اجتماعي، فرهنگي، زمان، يك يا چند ارزش، نسبت به بقيه ارزش‌ها همواره از اهميت و اولويت بيشتري برخوردار است كه تنها انسان‌هاي عميق و هوشمند قادر به درك و تميز اين موارد هستند.

- هميشه در تفسير هر نوع ارتباطي، ظرف زمان و مكانحاكم يا جاري بر آن ارتباط را نيز مد نظر داشته باشيد.

 

تمرين: سعي كنيد نوع، علت، كيفيت و جهت ارتباطات علي (ع) و معاويه را با هم مقايسه كنيد.

 

ضرورت توجه هم زمان به اين كه چه مي‌گوييد؟ و چگونه مي‌گوييد

- فقط حسن نيت خود در ارسال پيام ها دقت نكنيد همواره با دقت و ارزيابي كشف كنيد كه آيا بيان و عملكردتان، توانسته است نيت خيرخواهانه شما را منتقل نمايد؛ آيا ذهن آن ها هنوز درگير تبليغات مسموم غول‌هاي رسانه‌اي يا ديگر موارد مشابه است.

- مطمئن باشيد از پيام واحد شما، گروه‌هاي متفاوت، پيام‌هاي متفاوتي را استنباط مي‌كنند پس بهتر است قبل از ارسال پيام، در مورد سه فاكتور زير نسبت به طرف مقابل اطلاعات لازم را كسب نماييد و تفاوت‌ها و شباهت‌هاي متقابل را كشف نماييد.

نظام هاي اعتقادي و حساسيت‌هاي آنان

زمينه‌ هاي فرهنگي مختلف و گرايشات آنان

1-                                      3-

2-                                      4-

1-                                      3-

2-                                      4-

تجارب فردي يا ملي آنان

نقاط قوت و توانمندي هاي آنان

1-                                      3-

2-                                      4-

1-                                      3-

2-                                      4-

 نقاط ضعف آنان

1-                                                3-

2-                                                4-

 

فقط به كلماتي كه مي‌گوييد توجه نكنيد. آن ها به اندازه  24- 8% در ارتباطات شما موثرند.

- مراقب لحن خود نيز باشيد. 38% استنباط طرف مقابل از صحبت‌هاي شما، به لحن و نحوه بيان شما بستگي دارد. مي‌توان با فيلمبرداري كردن مذاكرات واقعي يا تمرين خود به شناخت تاثيرات مثبت و منفي كن حالات چهره، حركات اندام ها و تكيه كلام هاي خود، مبادرت ورزيد.

 

He that is down need fear no fall

آن كس كه پایين نشين است، ترسي از افتادن ندارد

تمرين:

           با يكي از دوستانتان به مذاكره با موضوعي بپردازيد و پس از ضبط يا فيلمبرداري اين مذاكره، جدول زير را پر كنيد:

-  بيشترين تكيه كلام هاي شما عبارت بود از ......................

- تكيه كلام‌هايتان در چه مواردي سودمند و در چه مواردي حساسيت برانگيز بود؟

- در چه مواردي سرعت كلامتان بيشتر و در چه مواردي كمتر مي‌شد و تاثير اين تغييرات سرعت در طرف مقابل چه بود؟

- بلندي صدا و آهنگ اداي جملاتتان، در چه مواردي داراي تاثير مطلوب و در چه مواردي از اثرات نامطلوبي برخوردار بود؟

 

كريس كول

انسان با شيوه اي خاص از تكلم به دنيا نمي آيد. بلكه بر حسب تجربه و عادت، سرعت، زير و بم، آهنگ صدا و لحن كلام خود را بر مي‌گزيند

 

    اگر موضوع مذاكره دشوار و پيچيده است و طرف مقابل نيازمند درك و دقت بيشتري مي‌باشد، از ميزان سرعت كلام خود بكاهيد تا در حد فاصله زماني بيشتر پيام‌هاي شما درك و ارزيابي گردد.

 

 Patience opens all doors

صبر گشاينده همه درهاست

 

    در موضوعات غير دشوار سعي كنيد، سرعت كلامتان با سرعت كلام طرف مذاكره، از نوعي تعادل و توازن برخوردار باشد.

 

    دستاوردهاي درخواستي و كسب نموده خود را قبل و بعد از هر مذاكره تحليل و ارزيابي نماييد.  

حداقل دستاورد درخواستي

حداكثر دستاورد درخواستي

دستاوردهاي حاصله بر بعد از پايان مذاكره

1-                            3-

2-                            4-

1-                              3-

2-                              4-

1-                             3-

2-                             4-

 

The pen is mightier than the sword

قلم قدرتمندتر از شمشير است

 

    به منظور تقويت نتيجه مداري و عبرت گرفتن از تجارب و جلوگيري از تكرار خطاها، نقاط قوت و ضعف تلاش‌هايتان را همزمان، مورد بررسي قرار دهيد.

ميزان ابتكار عمل من

و يا تيم همراه در مذاكره

ساده انگاري‌هاي ما قبل از مذاكره

اطلاعات غلط ما، قبل از مذاكره

1-                            3-

2-                            4-

1-                              3-

2-                              4-

1-                             3-

2-                             4-

 

Practice makes perfect

تمرين و ممارست مهارت آورد

 

توصيه هاي دهگانه در صورت به بن بست رسيدن مذاكرات

در صورت به بن بست رسيدن مذاكرات:

- مجادله نكنيد و از تعادل و تسلط بر خود خارج نشويد.

- ادامه بحث را به زماني ديگر موكول كنيد.

- به خود و طرف مقابل زمان بيشتري دهيد تا بهتر فكر كنيد و بازنگري نماييد.

- كشف كنيد چه موانع روحي نظير ترس، خشم، طمع، اضطراب، بي اعتمادي و ... در كار شما و طرف مقابل مشكل ايجاد كرد.

- بيابيد كه در كشف كداميك از نيازهاي مهم، مهم تر و كم اهميت‌تر طرف مقابل، ناتوان بوده‌ايد.

- از خود بپرسيد كه آيا در شناخت نوع و جنس منافع طرف مقابلم ضعيف عمل نكرده‌ام.

- پافشاري‌ها و انعطاف‌هاي نابجاي خود را پيدا كنيد.

- مزاحمت‌ها و در لفافه سخن گفتن‌هاي مخرب خود را كشف كنيد. 9. از خود بپرسيد آيا در زمان، مكان و شرايط روحي نامتناسب (براي خود و طرف مقابل) به انجام مذاكره نپرداخته‌ام.

- به خود بگوييد آيا در ارائه هنرمندانه ليست منافع حاصل از پذيرفت و مضرات و تهديدهاي حاصل از نپذيرفتن پيشنهاد به طرف مقابل، ضعيف عمل نكرده‌ام.


تاريخ ارسال: 1390/3/30

تعداد بازدید: 1387

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |